Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 440/86 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1986 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου περί καθορισμού, για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1985 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 1986, του πρόσθετου ποσού που πρέπει να αφαιρεθεί από την εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μη επεξεργασμένου ελαιολάδου καταγωγής Μαρόκου