Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzje Rady 2008/971/WE w sprawie zmiany decyzji Rady 2008/971/WE w odniesieniu do równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie (COM(2020)0852 – C9-0430/2020 – 2020/0378(COD))