Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης αδείας αναζήτησης υδρογονανθράκων στον υποτομέα L16b της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας των Κάτω Χωρών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)