Asia C-255/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.6.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Tutkittavaksi ottaminen — Ristiriita kannekirjelmän perustelujen ja vaatimusten välillä — Sääntö, jonka mukaan tuomioistuin ei saa lausua asiasta ultra petita — EY 49 artikla — Kansallinen lainsäädäntö, jolla toimiluvan myöntämisedellytykseksi asetetaan markkinoiden tarve — Kansallinen lainsäädäntö, jolla on otettu käyttöön työntekijäolettama — Todistustaakan kääntyminen — Kyse ei ole asiassa Peterbroeck tarkoitetusta menettelysäännöstä — Sosiaaliturva — Sovellettavan lainsäädännön yhteensovittaminen asetuksella (ETY) N:o 1408/71 — Etuoikeus — Pimeän työn torjuminen)