Komisjoni teatis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni või selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kohta, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine kõnealuse konventsiooni osaliste vahel 2020/C 67/02