Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3738/83 της Επιτροπής της 30ής Δεκεμβρίου 1983 περί τροποποιήσεως του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά