Δημοσίευση του τροποποιημένου ενιαίου εγγράφου κατόπιν της αίτησης έγκρισης τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012