Arrêté royal du 06/07/1987 modifiant l'arrêté royal du 12/03/1985 concernant les normes et protocoles applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires - Koninklijk besluit van 06/07/1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12/03/1985 betreffende de normen en voorschriften van toepassing op proeven inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Moniteur belge du 18/07/1987 Page 11175