Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8998 – KKR/BMC Software) (Text s významom pre EHP)