Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1270/82 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1985 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1163/85, (ΕΟΚ) αριθ. 1164/85, (ΕΟΚ) αριθ. 1165/85, (ΕΟΚ) αριθ. 1166/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 1167/85