Απόφαση του Πρωτοδικείου, της 8ης Ιουνίου 2005, στην υπόθεση T-315/03, Hans-Peter Wilfer κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) (Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό σήμα ROCKBASS — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Αυτεπάγγελτη εξέταση των πραγματικών περιστατικών από το τμήμα προσφυγών — Μη λήψη υπόψη προσκομισθέντων από τον προσφεύγοντα στοιχείων — Άρθρο 74, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 40/94)