Arrêté royal du 28/11/1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'inflenza aviaire et à la maladie de Newcastle - Koninklijk besluit van 28/11/1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle. Moniteur belge du 11/02/1995 Page 3143