Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1593, 20. september 2017, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2017) 6458 all) (EMPs kohaldatav tekst )$