Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1593 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 6458] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$