Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forelæggelse på Den Europæiske Unions vegne af forslag om ændring af bilag IV til Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf med henblik på partskonferencens 15. møde og Den Europæiske Unions holdning til andre parters forslag om ændring af bilag IV og andre bilag