Υπόθεση T-919/16: Προσφυγή-αγωγή της 28ης Δεκεμβρίου 2016 — Collins κατά Κοινοβουλίου