Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1930 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας