Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 86/594/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)