Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/251 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 710) Text s významem pro EHP