Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 2019 m. lapkričio 27 d. dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES (Tekstas svarbus EEE)