Sprawa C-56/19 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 2021 r. – RFA International LP / Komisja Europejska [Odwołanie – Dumping – Przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Rosji – Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 – Artykuł 11 ust. 9 i 10 – Oddalenie wniosków o zwrot uiszczonych ceł antydumpingowych – Konstruowana cena eksportowa – Ocena odzwierciedlenia ceł antydumpingowych w cenach odsprzedaży i dalszych cenach sprzedaży w Unii Europejskiej – Obowiązek stosowania tej samej metody co w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia cła antydumpingowego – Zmiana okoliczności – Odliczenie uiszczonych ceł antydumpingowych – Istotne dowody]