Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 324, 2008m. gruodis 19d