Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 324, 19 Δεκέμβριος 2008