Úradný vestník Európskej únie, C 297, 29. november 2005