Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 297, 2005m. lapkritis 29d