Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 297, 29 Νοέμβριος 2005