Vec T-219/10 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – World Duty Free Group/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb, umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v spoločnostiach, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Selektívnosť — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania — Podnik, ktorý je príjemcom opatrenia pomoci — Legitímna dôvera“)