Делегиран регламент (ЕС) 2019/856 на Комисията от 26 февруари 2019 година за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации (Текст от значение за ЕИП.)