ПРИЛОЖЕНИЯ към изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагането на Eдинното европейско небе (преработен текст)