Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 123, 2008m. gegužė 08d