Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 123, 08 Μάιος 2008