Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 118, 2010m