2010/815/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2009 , σχετικά με την κρατική ενίσχυση C 21/05 (πρώην PL 45/04) την οποία η Πολωνία προτίθεται να χορηγήσει στην Poczta Polszka ως αντιστάθμιση για την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9962] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ