Υπόθεση F-3/06: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 16ης Ιανουαρίου 2007 — Frankin κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπάλληλοι — Υποχρέωση αρωγής την οποία υπέχει η διοίκηση — Άρνηση αρωγής — Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων αποκτηθέντων στο Βέλγιο)