2014/144/EÚ: Rozhodnutie Rady z  11. marca 2014 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o zmenu prílohy k Dodatkovej dohode medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom