2014/144/ЕС: Решение на Съвета от 11 март 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложението към Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн