Sklep Sveta (EU, Euratom) 2019/2078 z dne 2. decembra 2019 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Zvezne republike Nemčije