Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/2078 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec