Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/2078 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2019 για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή