Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2019/2078 af 2. december 2019 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland