Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9564 — LSEG/Refinitiv Business) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 174/04