Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 70, 2007m. kovas 27d