Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 70, 27 Μάρτιος 2007