ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 02/07/2001 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. IV/M.2402 - CREDITANSTALT/RZB/JV) με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)