Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 338, 2012m. gruodis 12d