Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 338, 12 Δεκέμβριος 2012