2008/425/ЕО: Решение на Комисията от 25 април 2008 година за установяване на стандартни изисквания при представянето от държавите-членки на национални програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, с цел получаване на финансиране от Общността (нотифицирано под номер С(2008) 1585) (Текст от значение за ЕИП)