Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 100, 16 Απρίλιος 2002