Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2873/2000 av den 28 december 2000 om öppnande av en tullkvot för import av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i bilagan till rådets förordning (EG) nr 3448/93 (EGT L 333 av den 29.12.2000)