Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2873/2000 van de Commissie van 28 december 2000 inzake de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten (PB L 333 van 29.12.2000)